Sant Ramón

Emplaçament

Barcelona

Any

2017

El projecte, que intervé tant en els habitatges com a les zones comuns, busca potenciar el sistema estructural característic de biguetes de fusta, revoltons ceràmics i murs de càrrega; i, consolidar l’edifici mantenint el mateix esquema, unificant la solució adoptada per a tots els forjats i minimitzant les càrregues de pes propi per tal de no actuar a la fonamentació. S’han fet dos tipus d’intervencions en funció de l’estat de conservació dels forjats: reforç dels mateixos amb panells de fusta contralaminada connectats a les biguetes amb tirafons i perimetralment als murs amb perfils d’acer conformats i enderroc dels forjats amb greus patologies i substitució per uns de nous de panells de fusta contralaminada ancorats als murs perimetralment.